Практики

Вещно право

"Янков и Ко" предлага на своите клиенти правни съвети относно придобиването на право на собственост, управлението, развитието, прехвърлянето и разпореждането с недвижима собственост на територията на Република България:

 • Придобиване на земя/ учредяване на право на строеж;
 • Придобиване на апартамент или друг вид недвижима собственост;
 • Финансиране на сделки с недвижимости от кредитни институции;
 • Учредяване на ипотеки;

Строително право

"Янков и Ко" консултира и представлява своите клиенти през всички фази на процеса на строителство в България:
 • Правни съвети за всички фази от строителния процес;
 • Структуриране на сделки с недвижими имоти и разпореждане с недвижими имоти;
 • Договори за доверителни сметки;
 • Договори за наем;
 • Изследване и проучване на вещно-правния статус на недвижими имоти;
 • Правна помощ за получаване на разрешителни и други строителни книжа ;
 • Договори за строителство;
 • Мониторинг и контрол на строителния процес;

Дружествено право

"Янков и Ко" предоставя правни съвети на своите клиенти по въпроси на дружественото право във връзка с:
 • Регистрация на корпоративни структури в България;
 • Учредяване на търговски дружества;
 • Счетоводно обслужване на търговски дружества;
 • Преобразуване на търговски дружества, сливания и вливания;
 • Корпоративно преструктуриране;
 • Съвети при финансиране на прехвърляния и дружествени преобразувания;

Облигационно и търговско право

"Янков и Ко" предоставя експертна помощ при воденето на преговори и сключването на договори с Ваши клиенти, доставчици и партньори:
 • Сключването на договори в сферата на облигационното и търговското право;
 • Подготовка на проектна документация от други области на правото;

Процесуално представителство

"Янков и Ко" представлява клиентите си във връзка с искове в търговската, индустриалната, финансовата или административната сфера по въпроси свързани с:
 • Процесуална защита пред български съдилища на всички инстанции;
 • Процесуално представителство на клиенти пред местни арбитражни съдилища;
 • Правна консултация и процесуално представителство по търговски дела;
 • Производства по несъстоятелност;
 • Административни производства;
 • Изпълненителни производства;

Данъчно право

"Янков и Ко" обхваща с услугите си консултации по данъчно-правни въпроси, в това число:
 • Представителство по данъчни спорове;
 • Правни съвети по данъчни въпроси, свързани с инвестиции в България;

Трудово право

"Янков и Ко" предоставя експертна помощ и представителство по казуси, по трудови правоотношения.
 • Представителство по трудови спорове;
 • Правни консултации и изготвяне на трудови договори;
 • Управление на трудовите правоотношения.

Решаване на спорове

"Янков и Ко" предлага представителство при решаването на всякакъв вид търговски спорове, чрез намирането на алтернативните способи за уреждане на спорове:
 • Провеждане на процедура на медиация по сертифицираните национални стандарти;
 • Водене на преговори с контрактори на клиента или с трети страни, засегнати от спора;